Cicle Integral de l’Aigua

S. A. Agricultores de la Vega Valencia va iniciar les seues activitats en el camp de la depuració i tractament d’aigües l’any 1995, després de l’adjudicació de l’explotació i manteniment dels sistemes de sanejament i depuració de Sagunt i de Canet de Berenguer.

Actualment l’activitat de S.A.V. es desenvolupa en més de dues-centes estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR’s) repartides en 13 Comunitats Autònomes.

La població atesa consta de més de 8.000.000 d’habitants equivalents i el volum d’aigua tractada de 644.654.240 m3/any. A més, per mitjà de instal·lacions de producció d’energia elèctrica a les plantes amb digestió anaeròbia s’evita l’emissió de 39.641 Tm de CO2 a l’any.

Política EDARS
Política EDARS SAV

Així mateix SAV realitza la gestió d’estacions de potabilització d’aigua , plantes dessalinitzadores per osmosis inversa i tractaments per assecament tèrmic dels llots de depuració.

Depuradoras gestionadas por SAV