Conservació d’Espais Naturals Protegits

Agricultores de la Vega de València realitza els treballs necessaris per a la protecció del medi natural, encaminats a la conservació i recuperació d’espais amb alt valor ecològic i paisatgístic, compatibilitzant aquest propòsit amb l’ús racional per part dels ciutadans. Entre les activitats que desenvolupem destaquen:

  • Control i eliminació de vegetació al·lòctona (retirada d’espècies vegetals exòtiques).
  • Servei de Disminució del Risc d’Incendi, que comprèn els treballs de poda, esbrossada i eliminació de necromassa.
  • Recuperació i Conservació d’espècies autòctones, mitjançant la gestió de vivers on es produeixen les plantes autòctones destinades a repoblacions i plantacions.
  • Servei de Manteniment i adequació a l’Ús Públic del medi natural, els treballs del qual estan destinats al manteniment i reparació de senyals, cartells informatius, passarel·les, tancaments i pèrgoles.
  • Adequació dels hàbitats naturals, per facilitar la reproducció dels ocells
  • Seguiment de fauna i realització de censos.
  • Control de variables meteorològiques de temperatura i precipitació.
  • Seguiment d’episodis de mortalitat de fauna.
Conservación de espacios naturales protegidos

Des de l’establiment de la reserva del Racó de l’Olla en la Devesa Albufera en 1993 s’ha registrat la instal·lació de 96.153 nius de 28 espècies d’aus aquàtics diferents, amb més de 5.000 parelles anualment des de 2002 i amb una reproducció en general reeixida. La reserva és utilitzada com a lloc de sesta i alimentació per aus migratoris i hivernants.

Hembra de Porrón Pardo

La labor de SAV possibilita el contacte dels ciutadans amb el medi natural, permetent observar avifauna salvatge a curta distància, incloent colònies d’espècies com el charrà comú a l’estiu i bandades de sarcets a l’hivern, així com espècies amenaçades d’extinció, com el certet o xarxet i el Rotget o Roget (fotografia).

Conservación de espacios naturales protegidos

El seguiment de la fauna i la realització de censos d’aus reproductors i hivernants, permet tenir un coneixement actualitzat de la situació de les poblacions d’aus, grandària de població, èxit de cria i observació de noves espècies.

La introducció de plantes exòtiques és una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. La retirada d’aquestes plantes es realitza mitjançant el seguiment d’un sever Pla de Vigilància Ambiental, per evitar dispersions. Fotografia, retirada d’un exemplar de Mioporus (gènere Myoporum), un arbust sempre verd molt utilitzat en jardineria per fer tanques i que pertany a la vegetació exòtica de la Devesa-Albufera.

Conservación de espacios naturales protegidos

El seguiment d’episodis de mortalitat de fauna en l’àmbit municipal de València del Parc Natural de L’Albufera, permet tenir un coneixement proper de les condicions ambientals i fer-ne una detecció prematura de possibles alertes de vertits incontrolats o epidèmies.

Conservación de espacios naturales protegidos

El Projecte LIFE DUNA executat Per SAV va consistir en la recuperació de la morfologia dunar i les] mallades (llacunes temporals mediterrànies), en la Devesa de l’Albufera. Les mallades s’omplem amb les pluges a l’hivern i s’assequen a l’estiu, el que suposa un gran focus de biodiversitat.