Serveis Urbans

RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

Recollida Domiciliària

Consisteix en la recollida i transport de residus domiciliaris, d’oficines, despatxos, locals comercials o industrials.

Recollida Selectiva

Es basa en la recollida dels materials reciclables dipositats en els contenidors destinats per a aquest fi així com el transport a un gestor, que els torna a introduir dins del cicle productiu.

Recollides Especials

S’inclouen els serveis específics de recollida que es dissenyen per a casos més concrets, com som els mercats municipals.

NETEJA VIÀRIA

Agranat

El servei d’agranat consisteix en la retirada de residus dipositats en passejos, places, calçades, voreres i zones d’ús públic, bé mitjançant mitjos manuals o mecànics.

Neteges Especials

S’agrupen baix aquest capítol, els serveis especials de neteja que es dissenyen per a casos més concrets, com ara eliminació de pintades i graffitis o neteja de solars.

Baldeig

El servei de baldeig consisteix en netejar amb aigua a pressió, amb l’objectiu d’arrossegar cap a la xarxa de claveguera la pols i els xicotets residus sòlids que puguen quedar després de l’agranat.

ALTRES SERVEIS

Neteja de platges

Consta de la realització dels treballs manuals i mecànics necessaris per aconseguir el manteniment i el bon estat de neteja i salubritat de les platges.

En la neteja mecànica s’utilitza un tractor que circula per tota l’extensió de la platja que li és accesible, garbellant l’arena per separar les deixalles.

Adequació i neteja de zones verdes, parcs i jardins

El servei de manteniment de jardins i espais verds realitza, entre d’altres, els següents treballs: neteja de jardins i espais verds; sega, ressembra i adobament de gespa; reposició i manteniment d’arbres, arbustos i plantes d’interior i exterior; Poda de plantes i arbustos. També la instal·lació i programació de sistemes de reg automàtic, manteniment i reparació de xarxes de reg.