Aviso Legal – Legal Warning – Avís Llegal

En la finalitat de donar compliment a les disposicions arreplegades en l’artícul 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic, els facilitem les següents senyes d’informació general:

Titularitat de la web.

SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÉNCIA (en avant S.A.V.), en domicili social en Valéncia, Plaça de Tetuán, nº 1 i NIF A46027660, inscrita en el Registre Mercantil de Valéncia al Tom 929 General, Llibre de Societats, foli 1, full número 5827, inscripció 1ª, és la titular del portal “https://www.sav-agricultoresdelavega.es”, “https://sav.és” i “https://www.sav.es”.

Objecte.

A través de la web s’oferix als usuaris/as informació i mecanismes de comunicació en S.A.V. Pese a que S.A.V. ha obtingut l’informació i materials inclosos en el portal de fonts considerades fiables, no es garantisa que siga exacta, completa o actualisada, i conseqüentment no deuen considerar-se com si ho anaren. S.A.V. declina expressament qualsevol responsabilitat per error i/o omissió en l’informació continguda en les pàgines d’esta web.

Finalitat.

L’inclusió en este portal de servicis i productes té una finalitat única i exclusivament informativa i publicitària.

Accés.

Pese a que l’accés al portal té caràcter gratuït i no exigix registre previ, l’utilisació de determinats servicis requerix l’acceptació de les condicions d’utilisació establides en el portal i especialment referent a la política de protecció de senyes de S.A.V.

Propietat Intelectual.

El disseny i contingut d’este portal estan protegits per drets de propietat intelectual, d’els que resulta titular S.A.V.. Llevat autorisació expressa i per escrit de S.A.V., està prohibida la reproducció, transformació, distribució total o parcial, comunicació pública o comercialisació dels mateixos.

Responsabilitat.

S.A.V. no es fa responsable dels danys ocasionats en els sistemes informàtics dels usuaris/as del portal per causes alienes a la seua voluntat, aixina com tampoc dels danys produïts per virus informàtics. L’usuari/a serà responsable de qualsevol dany o perjuí que puga derivar-se de l’utilisació del portal, infringint les condicions generals o la normativa vigent.

Enllaços.

Esta entitat no assumix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, en el seu cas, pogueren incloure’s en el portal, ya que no té cap tipo de control sobre els mateixos, per lo que l’usuari accedix baix la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’us que rigguen en els mateixos.

Rets Socials.

L’informació que recaptem per mig de les rets socials a voltes inclou informació personal que es troba disponible online i per al públic. Sempre nos assegurem de que tota l’informació que utilisem es troba atribuïda a la seua font de forma correcta o es fa anònima.

És provable que estes rets socials tinguen les seues pròpies polítiques de privacitat, per mig de les quals li explicaran com utilisen i compartixen la seua informació personal. Li recomanem revisar detenidamente les polítiques de privacitat abans d’utilisar estes rets socials per a estar segur de que està conforme en la forma en la que la seua informació personal es recopila i compartix.

Esta entitat podrà modificar o eliminar en qualsevol moment i sense avís previ els mensages emesos en el canal.

Esta entitat pot seguir a atres perfils de la ret social, sense que este fet implique vinculació de cap tipo en ells.

L’us de les rets socials per part d’esta entitat com a canal informatiu no implica l’aprovació de la Política de Privacitat del mateix.

Esta entitat no comunica ni compartix informació personal dels usuaris que accedixquen a estos mijos, adoptant totes les mesures de seguritat adequades que proporciona la ret social.

Jurisdicció.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que poguera sorgir de l’us del portal, o del compliment de la normativa vigent, s’estarà a la jurisdicció dels Jujats i Tribunals de la ciutat de Valéncia.