Junta General de Accionistas

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALÉNCIA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d’Administració, de data 10 de maig de 2018, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l’empresa situades a Paiporta (València), C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La *Pascualeta), per al dia 15 de juny de 2018, a les dèsset hores, en primera convocatòria; i en segona, si escau, per al següent dia, 16 de juny de 2018, en el mateix lloc i hora. Conformement al següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Lectura de l’Informe dels Auditors de Comptes respecte de l’exercici de 2017.

2n.- Lectura i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu) i de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2017.

3r.- Acords sobre aplicació del resultat de l’exercici de 2017.

4t.- Aprovació, si escau, de la gestió social.

5é.- Autorització al Consell d’Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenvolupament dels acords que s’adopten per aquesta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar a públic els acords adoptats..

6é.- Precs i preguntes.

Al marge de la informació general i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de *Tetúan, núm. 1, de València), o obtindre de forma immediata i gratuïta, i a partir d’aquesta data, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 272 de la Llei de Societats de Capital.

València, 11 de maig de 2018
El President del Consell d’Administraciò

Fdo. Ricardo Martínez Valls