Junta General d’Accionistes

SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d’Administració, de data 18 de maig de 2022, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l’empresa síties a Paiporta (València) , C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta) , per al dia 21 de juny de 2022, a les dotze hores i trenta minuts, en primera convocatòria; i en segona, si és el cas, per al següent dia, 22 de juny de 2022, en el mateix lloc i hora. D’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1º.- Lectura de l’Informe dels Auditors De Comptes respecte de l’exercici de 2021.

2º.- Lectura i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu) i de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2021.

3º.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l’informe sobre la informació no financera de 2021

4º.- Acords sobre aplicació del resultat de l’exercici de 2021.

5º.- Aprovació, si és el cas, de la gestió social.

6º.- Acords relatius al traspàs a reserves voluntàries en l’exercici 2022 de les reserves de capitalització corresponents a l’exercici de 2015 (dotada en l’exercici de 2016) i a l’exercici de 2016 (dotada en l’exercici de 2017)

7º.-Autorización al Consell d’Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenrotllament dels acords que s’adopten per esta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar públic els acords adoptats.

8u. – Precs i preguntes.

 

 

Al marge de la informació generals i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València) , o obtindre de forma immediata i gratuïta, i a partir d’esta data, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió, l’informe sobre la informació no financera i l’informe de l’auditor de comptes, tot això de conformitat amb el que disposen el article 272 de la Llei de Societats de Capital i en l’article 49.7 del Codi de Comerç.

 

 

València, 19 de maig de 2022

President del Consell d’Administració

Fdo. Ricardo Martínez Valls