Junta General d’Accionistes

SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d’Administració, de data 8 de maig de 2023, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l’empresa situades a Paiporta (València), C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta), per al dia 13 de juny de 2023, a les tretze hores, en primera convocatòria; i en segona, en el seu cas, per al següent dia, 14 de juny de 2023, en el mateix lloc i hora. Conformement al següent

ORDE DEL DIA

1º.- Lectura de l’Informe dels Auditors de Comptes respecte de l’exercici de 2022.

2º- Lectura i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu) i de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2022.

3º.- Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’informe sobre la informació no financera de 2022

4º.- Acords sobre aplicació del resultat de l’exercici de 2022.

5º.- Aprovació, en el seu cas, de la gestió social.

6º.- Acords relatius al traspàs a reserves voluntàries en l’exercici 2023 de les reserves de capitalització corresponents a l’exercici de 2017 (dotada en l’exercici de 2018)

7º.- Acords sobre nomenament i remuneració d’auditor de comptes per als exercicis de 2023 i successius, pel període que igualment es determine.

8º.- Acords sobre modificació de l’article 2n dels estatuts socials, relatiu a l’objecte social, i aprovació, en el seu cas, de la nova redacció del citat precepte estatutari.

9º. -Autorització al Consell d’Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenvolupament dels acords que s’adopten per aquesta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar a públic els acords adoptats.

10º. – Precs i preguntes.

 

Al marge de la informació general i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València), o obtindre de manera immediata i gratuïta, i a partir d’aquesta data, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió, l’informe sobre la informació no financera, l’informe de l’auditor de comptes, i l’informe corresponent a les modificacions estatutàries objecte de l’assemblea pel present convocada, així com el contingut íntegre de la modificació, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 272 de la Llei de Societats de Capital i 49.7 del Codi de Comerç, i en l’article 287 de la Llei de Societats de Capital.

 

 

València, 11 de maig de 2023

President del Consell d’Administració

Fdo. Ricardo Martínez Valls