Junta General d’Accionistes

SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d’Administració, de data 27 de maig de 2020, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l’empresa síties a Paiporta (València) , C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta) , per al dia 30 de juny de 2020, a les dotze hores i trenta minuts, en primera convocatòria; i en segona, si és el cas, per al següent dia, 1 de juliol de 2020, en el mateix lloc i hora. D’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1º.- Lectura de l’Informe dels Auditors De Comptes respecte de l’exercici de 2019.

2º.- Lectura i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu) i de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2019.

3º.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l’informe sobre la informació no financera de 2019

4º.- Acords sobre aplicació del resultat de l’exercici de 2019.

5º.-Aprobación, si és el cas, de la gestió social.

6º.-Acuerdos sobre modificació dels articles 2n, relatiu a l’objecte social, i 16é dels estatuts socials, relatiu al lloc de celebració de les Juntes Generals; i aprovació, si és el cas, de la nova redacció dels esmentats preceptes estatutaris.

7º.- Acords sobre nomenament i remuneració d’auditor de comptes per als exercicis de 2020 i successius, pel període que igualment es determine.

8º.-Autorización al Consell d’Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenrotllament dels acords que s’adopten per esta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar públic els acords adoptats.

9º. – Precs i preguntes.

 

 

Al marge de la informació generals i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València) , o obtindre de forma immediata i gratuïta, i a partir d’esta data, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió, l’informe sobre la informació no financera, l’informe de l’auditor de comptes, i l’informe corresponent a les modificacions estatutàries objecte de l’assemblea pel present convocada, així com el contingut íntegre de la modificació, tot això de conformitat amb el que disposen els articles 272 de la Llei de Societats de Capital i 49.7 del Codi de Comerç, i en l’article 287 de la Llei de Societats de Capital.

 

 

València, 28 de maig de 2020

President del Consell d’Administració

Fdo. Ricardo Martínez Valls