Junta General d’Accionistes

SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL

Per acord del Consell d’Administració, de data 23 de maig de 2024, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l’empresa situades a Paiporta (València), C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta), per al dia 26 de juny de 2024, a les tretze hores, en primera convocatòria; i en segona, en el seu cas, per al següent dia, 27 de juny de 2024, en el mateix lloc i hora. Conformement al següent

ORDE DEL DIA

1º.- Lectura de l’Informe dels Auditors de Comptes respecte de l’exercici de 2023.

2º- Lectura i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu) i de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2023.

3º.- Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’informe sobre la informació no financera de 2023

4º.- Acords sobre aplicació del resultat de l’exercici de 2023.

5º.- Aprovació, en el seu cas, de la gestió social.

6º.- Acords sobre ratificació de nomenament per cooptació de consellera.

7º.- Acords relatius al traspàs a reserves voluntàries en l’exercici 2024 de les reserves de capitalització corresponents a l’exercici de 2018 (dotada en l’exercici de 2019).

8º. -Autorització al Consell d’Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenvolupament dels acords que s’adopten per aquesta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar a públic els acords adoptats.

9º. – Precs i preguntes.

 

Al marge de la informació general i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València), o obtindre de manera immediata i gratuïta, i a partir d’aquesta data, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió, l’informe sobre la informació no financera, l’informe de l’auditor de comptes, i l’informe corresponent a les modificacions estatutàries objecte de l’assemblea pel present convocada, així com el contingut íntegre de la modificació, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 272 de la Llei de Societats de Capital i 49.7 del Codi de Comerç.

 

 

València, 23 de maig de 2024

President del Consell d’Administració

Fdo. Ricardo Martínez Valls