I+D+I

DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ

Para SAV, la innovació és un del elements clau per a l’exit futur, ja que fomenta el desenrotllament i la competitivitat de l’organització per a aconseguir servicis més eficients. Per este motiu, comptem amb un departament específic per a liderar els processos d’investigació, Desarrollo i innovació (I+D), dedicat a actualitzar i optimizar els processos comercials, així com a millorar els sistemes de gestió i centrar-nos constantment a aconseguir la máxima satisfacció per a tots els nostres clients i les seues necessitats.

En SAV, la innovació té com a objectiu preservar el medi ambient. D’esta manera, la companyia està altament involucrada en l’economia circular.

ECONOMIA CIRCULAR

El Concepte

EL model d’economia circular se oposa a l’economia lineal (take-make-dispose) . Este sistema té com a objectiu ser regeneratiu gràcies a alguns conceptes com el disseny durador, manteniment, reparació, reutilització, remanufactura, restauració, reciclatge, … l’objectiu és “cerrar el ciclo” per mitjà de la reducció d’insumos, residus, contaminació, emissions i fuga d’energia.

SAV i l’economia circular

SAV y l’economia circular

L’empresa compañía va començar amb els agricultors que recol·lectaven rebutjos urbans per a usar-los com a abonament en els seus camps. Es van encarregar de la recol·lecció, transport, tractament i disposició dels residus urbans, lliurement. Llavors, podem dir que SAV ha estat treballant durant més de 100 anys seguint els principis de l’economia circular (classificació, reutilització, reciclatge) .

 

PROJECTES NACIONALS

PROJECTE: DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA DE DECISIÓ INTEL·LIGENT PER A LA PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DELS SERVICIS.

Objectiu del projecte:

Desenrotllament d’un sistema de decisió avançat per a la planificació dels recursos disponibles i la distribució dels servicis maximitzant l’eficiència i reduciiendo els costos associats, dotat d’intel·ligència artificial i tecnologies de Machine learning sobre els indicadors dels servicis maximitzar el rendiment, generant un sistema de millora contínua.

Lloc d’Execució del projecte:

Comunitat Valenciana.

Termini d’Execució:

Des del 07 de març de 2018 al 31 d’agost de 2019

Pressupost del projecte:

427.061,00 €

PROJECTES EUROPEUS

El departament d’innovació sempre està buscant nous desafiaments. L’any passat, SAV ha presentat cinc projectes en col·laboració amb molts socis de tota Europa. Cada un d’estos projectes es resumix a continuació.

 

PlastiCircle
Nosaltres estem ara mateix treballant en un projecte cridat “PlastiCircle”, l’objectiu del qual és millorar la cadena de residus d’envasos de plàstic des d’un enfocament d’economia circular.

El projecte té dos obejtivos principals:

 • Per a millorar l’economia circular dels plàstics, p. per mitjà de la reintroducció d’envasos de plàstic en la cadena de valor
 • Desenrotllar i implementar un procés holístic per a augmentar les taxes de reciclatge de residus d’envasos a Europa (objectiu 75% per a 2030)

Per a aconseguir eixos objectius, el projecte adopta un enfocament basat en la innovació en totes les etapes del cicle de vida dels residus plàstics:

 • Recol·lecció
 • Transport
 • Classificació
 • Reciclaje/Recuperación

Sav és un dels lideres del projecte, i treballa sobretot en les parts de recol·lecció i transport.

BioBusiness
L’objectiu principal del BioBusiness es el de desenrotllar i implementar nous servicis i empreses associades al tractament de les fraccions de biorresiduos que actualment no es valoren correctament a Europa (Tancament de cicle orgànic – Economia circular de biorresiduos)

Amb açò en ment, es desenrotllaran diversos processos de tractament per a la reintroducció de les diferents fraccions de residus biològics urbans i industrials novament en la cadena de valor orgànica (llar, jardí, HORECA, processament d’aliments i gran distribució) . A més, els productes i aplicacions de valor agregat s’impulsaran a partir d’estes fraccions (compost, fertilitzants, biogàs, pinsos per a adults i jóvens, cel·lulosa microfibrilada, adhesius i productes tècnics, barreres de llavors).

WeCollect
Your content goes here…
Waves 2.0

El creixent deixalla produït a Europa representa un cost per a la societat, una càrrega per al medi ambient però, al mateix temps, un valuós estoc de recursos que han de trobar el seu camí de tornada a l’economia. Atés que el 75% de la població de la UE viu en zones urbanes (EEE, 2017) , les ciutats són actors clau per a la transició a una economia més circular. Prenent a les ciutats com un punt d’influència clau per al canvi, l’objectiu principal de WAVES 2.0 és desenrotllar un conjunt d’estratègies i ferramentes de prevenció i gestió de residus, per a una reducció radical dels residus urbans a través del desenrotllament de ciutats circulars, inclusives i sense residus.

WAVES 2.0 és una de les tres propostes que involucren un total de 10 ciutats “Pequeñas gigantes” que aborden temes d’economia circular a través d’un enfocament col·laboratiu. El nostre enfocament i compromís és treballar junts per a entregar un “kit de ferramentes de ciutats circulares” que unes quantes ciutats xicotetes i mitjanes poden usar per a accelerar el seu enfocament de circularitat. Tenim la intenció de desenrotllar i provar les ferramentes en tres temes diferents. Individualment veiem un valor significatiu en esta proposta, no obstant això, col·lectivament, creiem que podem aconseguir considerablement mès.

Hi ha 5 raons de però per al nostre enfocament col·laboratiu:

 1. Les ciutats proporcionen un enfocament natural per als impactes culturals.
 2. Les ciutats poden influir en la societat local.
 3. La iniciativa se centra en ciutats mes xicotetes on viu la majoria (>50%) dels Europeus.
 4. El nostre enfocament és desenrotllar un “juego de ferramentes de ciutat circular” comú i fàcil d’usar.
 5. Estem fortament alineats amb l’Associació Europea d’Innovació per a Ciutats i Comunitats Intel·ligents (EIP-SCC)

WAVES 2.0 té com a objectiu abordar diferents aspectes de l’economia lineal clàssica:

 • Preparació per a la reutilització: reduïsca els residus tèxtils, RAEE i voluminosos (generalment enviats a tractament) en un 70% en els primers 5 anys.
 • Compostatge – jardins urbans:
  • Gestionar la materia orgánica in situ.Gestionar la matèria orgànica in situ.
  • Obtinga compost de “calidad A” en àrees seleccionades
  • Crear una xarxa interdisciplinària sostenible.
 • Control de la quantitat i de la qualitat dels recursos recaptats (aplicant impostos ambientals dissuasius).
 • Desenrotllar una App para fomentar la comunicació entre organismes públics, ciutadans, empreses i indústria (per a crear consciència i com millorar els comportaments) .
 • Impulsar als emprenedors que desitgen desenrotllar noves tecnologies de proximitat que transformen els rebutjos en recursos, així com desenrotllar formes innovadores i més eficients de produir i consumir.

Comida urbana
València posseïx un dels últims sis paisatges d’hort periurbà a Europa conegut com “l´Horta de València”. Una excel·lent àrea de xicotets agricultors de 23,000 hectàrees capaces d’oferir tres collites a l’any que reunix a 40 municipis.

El nombre de granges periurbanes està disminuint en la UE, amb una taxa de disminució anual mitjana de -3.7% a causa de la pèrdua de competitivitat i les polítiques de “sellado del suelo” que impliquen la cobertura de terrenys per a vivendes, carreteres o altres treballs de construcció.

ALIMENTS URBANS proposa un ecosistema sostenible que facilitarà la transició a un sistema agroecológico circular que salvaguarde el patrimoni cultural, genere ocupacions de qualitat, fomente la innovació social i reduïsca el deixalla d’aliments i recursos productius.

ALIMENTS URBANS proporcionarà nous productes i servicis per a construir un ecosistema circular d’aliments frescos utilitzant la contractació pública per a lluitar contra la pobresa urbana. Els processos socials de concertació i participació són el nucli del projecte per a demostrar a gran escala com l’acoblament de les pràctiques agrícoles tradicionals amb la innovació social en la comercial, la reducció de rebutjos i el sistema de benestar social poden construir nous vincles socioterritorials entre productors i consumidors.

Al finalitzar el projecte, el ciutadans de València tindran accés directe a una cadena de subministrament més inclusiva, justa i sostenible que proporciona la majoria dels articles bàsics d’aliments frescos per a la cistella d’anar a comprar diària de les xicotetes granges periurbanes.

HORITZÓ 2020

Horitzó 2020 és un important programa de finançament que recolza la investigació i la innovació en la Unió Europea, amb un pressupost de quasi 80 mil milions per a 7 anys (2014-2020) . Ha sigut dissenyat per a garantir la competitivitat d’Europa per mitjà de la producció de ciència de classe mundial, eliminant barreres a la innovació i facilitant la col·laboració entre els sectors públic i privat. Horizon 2020 és una inversió en coneixement, ciència i innovació que apunta a un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador.

Els 3 pilars clau del programa són:

1. Excel·lència científica

La ciència assegura el futur de les tecnologies, l’ocupació i el benestar. Per a fer-ho, Horizon 2020 recolza als científics, brinda oportunitats de desenrotllament professional i capacitació. Permet el desenrotllament de tecnologies i infraestructures d’investigació.

2. Lideratge industrial

Horitzó 2020 permet la inversió en tecnologies clau que conduïxen a la innovació. D’esta manera, Europa pot atraure més inversió privada. Pot ajudar a les xicotetes i mitjanes empreses (PIME) a innovar i participar també en el creixement.

3. Canvis socials

Horitzó 2020 permet enfrontar desafiaments socials i té com a objectiu trobar una solució als problemes socials gràcies a la innovació. Per exemple:

 

 • Energia neta, segura i fiable.

 • Transport intel·ligent, ecològic i integrat.

 • Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos, matèries primeres.

 • Societats inclusives, innovadores i reflexives.

 • Seguretat alimentària i creixement sostenible.

 • Societat segura

Innovar és molt menys arriscat que no fer res“.

(Peter Drucker, autor del llibre clasic “Innovation and Entrepreneurship”)

Per a dur a terme proposades de cooperació empresarial alineades amb la innovació ambiental, consulte innova@sav.es o complete el formulari a contiinuacion.

Please fill in the following contact details and company requirements:
Please indicate the services and/or sectors that interest you
Water treatmentSmart citiesMobilityLow carbon technologiesAgricultureSolid Waste managementWaste collection and street cleaningCircular economySocial innovationOthers
Describe how we can help you
I have read and accept the privacy policy.
Misió I+D+i
Tenim establit i fomentem un model d’innovació col·laboratiu , orientat a l’Economia circular com a motor de la mateixa.
Visió I+D+i
Fomentar la I+D+i de l’organització fins a ser un referent en la gestió de la I+D+i per al sector mitjà ambiental Valencià, així com un element dinamitzador que que genere valor afegit en les prestacions dels nostres servicis.

Estrategia  I+D+i

Treballem en l’obtenció de bio-productes de valor partint de la matèria orgànica de diferents residus o subproductes i investiguem nous usos en diferents camps com, alimentació o agricultura. Busquem millorar y/o apostar per nous processos, tecnologies i configuracions que permeten fer-nos més eficients en les prestacions globals dels nostres servicis.