Política de Privacitat

Responsable del tractament

En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa l’usuari que les seues dades seran tractats per SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LA VEGA DE VALÈNCIA amb NIF A46027660, d’ara en avant EL RESPONSABLE.

Llegitimació Li informem que la base jurídica per al tractament de les seues senyes és el consentiment de l’interessat.

Finalitat del tractament

Unix-te a SAV

Per als candidats que faciliten el seu currículum @vitae, se’ls informa que la captació i tractament automatitzat de les seues senyes de caràcter personal té com a finalitat atendre de manera adequada a la seua solicitut i gestionar el currículum remés, en relació als processos de selecció que es puguen portar a terme. Les senyes proporcionades es conservaran mentres siguen necessaris per a gestionar la seua relació en *SAV o fins que vosté eixercixca el seu dret de cancelació.L’usuari/a accepta expressament la cessió de les seues senyes de caràcter personal per part de S.A.V. a qualsevol de l’Unions Temporals d’empreses de les que esta forma part o puga formar part en el futur, i per als fins anteriorment indicats. L’usuari/a accepta expressament la cessió de les seues senyes de caràcter personal per part de S.A.V. a qualsevol de l’Unions Temporals d’empreses de les que esta forma part o puga formar part en el futur, i per als fins anteriorment indicats.

 

Buçó d’igualtat

 

La captació i tractament @automatizado de les seues senyes de caràcter personal té com a finalitat atendre de manera adequada la seua participació en el canal posat a disposició per a tots els treballadors i treballadores de *SAV aixina com per a qualsevol ciutadà/a que vullga aportar idees en la finalitat de garantisar l’igualtat d’oportunitats entre hòmens i dònes, les condicions laborals i la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Les senyes proporcionades es conservaran fins que l’usuari/a eixercixca el seu dret de sup

ressió.

Cessió de les senyes

 

L’usuari accepta i consentix el tractament @automatizado dels mateixos per part del RESPONSABLE qui garantisa que les senyes arreplegades no seran cedits a terceres persones ni usats en un atre fi que no siga para el que han segut recaptats i que sempre que fòra a realisar-se algun tipo de cessió de senyes personals, de forma prèvia, se solicitaria el consentiment expresse, informat, i inequívoc per part dels titulars. Les senyes proporcionades es conservaran mentres es mantinga la relació establida o durant els anys necessaris per a complir en les obligacions llegals.

 

 

 

Exactitut i veracitat de les senyes

 

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les senyes incloses i informats, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat al respecte.

Mesures de seguritat

 

EL RESPONSABLE ha adoptat totes les mesures tècniques i organisatives necessàries per a garantisar la seguritat i integritat de les senyes de caràcter personal que tracte, aixina com per a evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autorisats.

 

Est sitie web pot contindre enllaços a atres llocs web que podrien almagasenar informació sobre els usuaris. EL RESPONSABLE no es fa responsable per la gestió de l’informació d’usuari ni per les condicions de protecció de senyes i confidencialitat d’atres llocs web.

Canvis en la present Política de Privacitat

EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acort al seu propi criteri, o motivat per un canvi llegislatiu, *jurisprudencial o *doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Senyes. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada a lo manco dèu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’us de la Web despuix de dits canvis implicarà l’acceptació d’estos.

Determini de supressió de les senyes

 

Es conservaran durant el temps necessari per a complir en la finalitat per a la que es varen recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de dita finalitat i del tractament de les senyes.

Drets de l’usuari

 

Se li informa que pot eixercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició i portabilitat de les senyes, aixina com la llimitació de tractament dels mateixos, enviant una solicitut acompanyada de document identificatiu a rgpd@sav.es

Aixina mateix, se li comunica que, si no obté satisfacció en l’eixercici dels seus drets, té la possibilitat d’eixercir el seu dret de presentació d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de Protecció de Senyes competent, actualment Agència Espanyola de Protecció de Senyes (AEPD).