Declaració Medi Ambiental EMAS

SAV EMAS - EcoManagement & AuditSchem

EMAS (Eco-Management and Audit Schem)

L’any 2011 decidirem ampliar el nostre compromís amb el medi ambient i aspirar a l’excel·lència mediambiental d’acord als requisits i criteris del Reglament CEE núm. 1221/2009 EMAS III. L’Organització es va adherir en 2011 al Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals EMAS III, presentant anualment una memòria mediambiental validada per la Conselleria de Medi ambient de la Comunitat Valenciana.

EMAS (Eco-Management and Audit Schem) és el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental de l’UE. Es tracta d’una normativa voluntària que reconeix aquelles organitzacions que han assumit com a obligació l’excel·lència, en la conducta mediambiental, més enllà de la normativa.

L’EMAS promou la millora contínua de la conducta ambiental de les organitzacions mitjançant:

  • La implantació d’un sistema de gestió ambiental.
  • L’avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d’aquest sistema.
  • La informació al públic i a les parts interessades.
  • La formació i la implicació activa dels treballadors.

EMAS és un sistema voluntari que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d’altres parts interessades.

La memòria mediambiental està disponible al públic, qualsevol persona interessada la pot demanar.

Entre les mesures preses per millorar la conducta ambiental, destaquen els diferents programes posats en marxa per reduir les emissions d’efecte hivernacle derivades de les activitats de recollida i transport urbans així durant aquests primers 4 anys s’han deixat d’emetre a l’atmosfera més de 400 Tones de CO2/anuals (3200 arbres seran necessaris per compensar les emissions).

Hem estat la primera empresa privada del sector en la Comunitat Valenciana que ha aconseguit aquest certificat i des d’aquest moment, hem anat consolidant i desarrollant el nostre Sistema de Gestió Ambiental, superant les diferents proves de seguiment i renovació realitzades per l’entitat certificadora i validada per la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana.

Com a part del compromís d’informació pública del nostre acompliment Mediambiental facilitem una bústia per a parts interessades.